DỊCH VỤ SOÁT XÉT SỔ SÁCH KẾ TOÁN

Kiểm tra toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

Soát xét toàn bộ hệ thống chứng từ, số liệu trên sổ sách kế toán trên cơ sở đối chiếu với:

  • Các quy định cần tuân thủ về hóa đơn chứng từ hiện hành;
  • Các tiêu chuẩn cần đáp ứng của chế độ kế toán hiện hành các chuẩn mực kế toán liên quan;
  • Các tiêu chuẩn cần đáp ứng của các quy định pháp luật về thuế;

Lập báo cáo soát xét trên đó tập hợp và tổng hợp các vấn đề tồn đọng trong hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp, có phân tích thứ tự mức độ trọng yếu của vấn đề.

Bạn đang tìm kiếm công ty dịch vụ kế toán uy tín, chuyên nghiệp?