DỊCH VỤ HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN

Kiểm tra toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

Soát xét toàn bộ hệ thống chứng từ, số liệu trên sổ sách kế toán trên cơ sở đối chiếu với:

  • Các quy định cần tuân thủ về hóa đơn chứng từ hiện hành;
  • Các tiêu chuẩn cần đáp ứng của chế độ kế toán hiện hành các chuẩn mực kế toán liên quan;
  • Các tiêu chuẩn cần đáp ứng của các quy định pháp luật về thuế;

Lập báo cáo soát xét trên đó tập hợp và tổng hợp các vấn đề tồn đọng trong hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp, có phân tích thứ tự mức độ trọng yếu của vấn đề.

Trên cơ sở báo cáo soát xét trên, Đức An sẽ cung cấp dịch vụ hoàn thiện sổ sách:

  • Đưa ra phương án khắc phục để sửa chữa lỗi sai trong hệ thống sổ sách kế toán, trao đổi cùng với người phụ trách của doanh nghiệp để thống nhất phương thức xử lý.
  • Bổ sung sổ sách, chứng từ, mẫu biểu kế toán còn thiếu đảm bảo độ chặt chẽ, đáp ứng các yêu cầu của pháp luật liên quan hoặc phục vụ cho các mục đích cụ thể: quyết toán thuế, hoàn thuế.
  • Đại diện doanh nghiệp để bảo vệ số liệu, chứng từ với cơ quan thuế.

Bạn đang tìm kiếm công ty dịch vụ kế toán uy tín, chuyên nghiệp?