DỊCH VỤ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Soạn thảo công văn xin hoàn thuế.

Chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế.

Soát xét hệ thống hóa đơn chứng từ, số liệu thuế trên cơ sở đối chiếu với:

  • Các quy định cần tuân thủ về hóa đơn chứng từ hiện hành;
  • Các tiêu chuẩn cần đáp ứng của các quy định pháp luật về thuế GTGT.

Đại diện doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế về các nội dung hoàn thuế.

Xúc tiến để có quyết định hoàn thuế.

Xúc tiến tiền hoàn thuế từ kho bạc nhà nước về tài khoản doanh nghiệp.

Bạn đang tìm kiếm công ty dịch vụ kế toán uy tín, chuyên nghiệp?