Dịch vụ quyết toán thuế

DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ

Kiểm tra hệ thống sổ sách thuế của doanh nghiệp.

Soát xét hệ thống chứng từ, số liệu thuế trên cơ sở đối chiếu với:

  • Các quy định cần tuân thủ về hóa đơn chứng từ hiện hành;
  • Các tiêu chuẩn cần đáp ứng của chế độ kế toán hiện hành các chuẩn mực kế toán liên quan;
  • Các tiêu chuẩn cần đáp ứng của các quy định pháp luật về thuế.

Lập báo cáo soát xét trên đó tập hợp và tổng hợp các vấn đề tồn đọng trong hệ thống sổ sách thuế của doanh nghiệp, có phân tích thứ tự mức độ trọng yếu của vấn đề.

Đưa ra phương án khắc phục để sửa chữa lỗi sai trong hệ thống sổ sách thuế, trao đổi cùng với người phụ trách của doanh nghiệp để thống nhất phương thức xử lý.

Bổ sung sổ sách, chứng từ, báo cáo tài chính, mẫu biểu thuế còn thiếu đảm bảo độ chặt chẽ, đáp ứng các yêu cầu của pháp luật liên quan hoặc phục vụ cho các mục đích quyết toán thuế.

Đại diện đơn vị tham gia quyết toán thuế.

Bạn đang tìm kiếm công ty dịch vụ kế toán uy tín, chuyên nghiệp?Trả lời